Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie

Regulaminy

Czcionka:

Regulamin Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie

§1.

 1. Z wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie mogą korzystać:
 1. Pełnoletni mieszkańcy Gminy Radzanów ;
 2. Małoletni mieszkańcy na zasadach określonych w §3 ust. 2.
 1. Pozostali użytkownicy mogą korzystać ze zbiorów Wypożyczalni w czytelniach lub za pośrednictwem innych bibliotek w ramach wypożyczeni międzybibliotecznych.

§2.

 1. Podstawą korzystania z Wypożyczalni jest okazanie Karty Czytelnika Wypożyczalni, zwanej dalej "Kartą Wypożyczalni".
 2. Czytelnik może wypożyczać książki samodzielnie lub  za pośrednictwem osoby wskazanej przez niego w karcie zapisu  "Zobowiązanie" jako upoważnionej do wypożyczania książek w imieniu Czytelnika.
 3. Podstawą wydania Karty Wypożyczalni jest okazanie przez zainteresowanego ważnego dowodu osobistego, a w przypadku wskazanym w §1 ust. 1 pkt 2 podstawą wydania Karty Wypożyczalni jest ponadto okazanie ważnej legitymacji studenckiej, wydanej przez jedną z warszawskich szkół wyższych.
 4. Karta Wypożyczalni nie upoważnia do korzystania z czytelń Biblioteki.
 5. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za każde użycie Karty Wypożyczalni.
 6. Zabrania się przenoszenia na inne osoby uprawnień wynikających z posiadania Karty Wypożyczalni, z zastrzeżeniem ust. 2.
 7. Fakt uszkodzenia lub zgubienia Karty Wypożyczalni należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni. Za wydanie duplikatu pobierana jest opłata w wysokości 5 (pięciu) zł.

 

§3.

 1. Zapisując się do Wypożyczalni, Czytelnik obowiązany jest:
 1. Okazać dowód osobisty;
 2. Zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zobowiązać się do jego przestrzegania, składając na karcie, o której mowa w pkt. 3 poniżej, stosowne oświadczenie;
 1. Małoletni, o których mowa w §1 ust. 1 pkt. 3, w celu dokonania zapisu są obowiązani stawić się w Wypożyczalni z rodzicem lub opiekunem prawnym legitymującym się ważnym dowodem osobistym. Przesłanką korzystania z Wypożyczalni przez osoby małoletnie jest złożone w obecności bibliotekarza pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o przyjęciu odpowiedzialności za zobowiązanie małoletniego Czytelnika wobec Wypożyczalni ( na karcie zapisu, o której mowa w ust. 1 pkt 3 powyżej).
 2. Dane Czytelnika są sprawdzane przy każdym wypożyczeniu.
 3. W razie zmiany miejsca zamieszkania, Czytelnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wypożyczalnię.

§4.

 1. Kwoty wpłacone tytułem opłaty nie podlegają oprocentowaniu ani waloryzacji.
 2. Po dokonaniu zwrotu wypożyczonych książek Czytelnik może odebrać opłatę, o której mowa w ust. 1, albo pozostawić ją na poczet dalszych wypożyczeni.
 3. W przypadku niekorzystania z Wypożyczalni przez okres przekraczający 36 (trzydzieści sześć) miesięcy opłata ulega przepadkowi i staje się przychodem Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie.
 4. Opłaty wniesione na mocy uprzednio obowiązującego regulaminu zachowują swoją moc, pod warunkiem niewystąpienia okoliczności określonych w §8 lub ich odbioru przez Czytelnika. W przypadkach określonych w zdaniu poprzednim, Czytelnik zobowiązany jest wnieść opłatę w wysokości aktualnie obowiązującej.

§5.

 1. Czytelnik ma prawo jednorazowo wypożyczyć 4 książki na okres 1 (jednego) miesiąca.
 2. Wypożyczalnia za pośrednictwem poczty elektronicznej zawiadamia Czytelnika o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych książek, jednak że brak powiadomienia nie zwalnia Czytelnika z obowiązku terminowego zwrotu książek.
 3. Na prośbę Czytelnika, złożoną przed upływem terminu zwrotu danej książki, Wypożyczalnia może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki pod warunkiem, że nie została ona zamówiona przez innego Czytelnika (dalej: "Prolongata").
 4. Prolongaty można dokonać bezpośrednio w Wypożyczalni, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak też po zalogowaniu się przez Czytelnika na jego konie w katalogu Aleph.
 5. Przedłużenie terminu zwrotu wypożyczonej książki można dokonać tylko raz na okres nieprzekraczający terminu określonego w ust. 1.

§6.

 1. Czytelnik może zamawiać książki z każdego terminala znajdującego się na terenie Biblioteki oraz przez Internet, używając numeru Karty Wypożyczalni i kodu PIN. Czytelnik powinien zachować w tajemnicy kod PIN i nie udostępniać go osobom trzecim.
 2. Na życzenie Czytelnika dyżurujący bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, w korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
 3. Zamówioną pozycję należy odebrać w Wypożyczalni w ciągu 3 (trzech) dni od złożenia zamówienia.
 4. W razie nieodebrania zamówienia w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej, zamówienie zostanie anulowane.
 5. Wypożyczenie jest zapisywane w systemie komputerowym poprzez powiązanie kodu kreskowego karty czytelnika z kodem kreskowym książki.
 6. Przed wyjściem z Wypożyczalni należy sprawdzić stan swojego konta, a ewentualnie zastrzeżenia zgłosić bibliotekarzowi.
 7. Zarejestrowanie wypożyczenia w systemie komputerowym stanowi dowód wypożyczenia książki -  reklamacje zgłoszone po wyjściu z Wypożyczalni nie będą przyjmowane.
 8. Dowodem zwrotu książki jest komputerowe zarejestrowanie tej czynności, dokonane w Wypożyczalni.

§7.

Przed wypożyczeniem książki Czytelnik powinien sprawdzić jej stan i zgłosić ewentualne uwagi bibliotekarzowi. W przeciwnym razie uznaje się, iż książka nie była zniszczona.

 1. W przypadku zniszczenia książki Czytelnik ma obowiązek pokryć koszty oprawy introligatorskiej zgodnie z indywidualną wyceną Biblioteki lub, w razie gdy stopień zniszczenia tego wymaga, kupić na rzecz Biblioteki taka sama książkę. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym jak również w razie zgubienia książki, jeśli odkupienie książki nie jest możliwe, po uzgodnieniu z bibliotekarzem może kupić inna, potrzebną Wypożyczalni książkę albo wnieść ustaloną przez Bibliotekę opłatę za zniszczenie lub uszkodzenie książki.

§8.

 1. Biblioteka jest uprawniona do dochodzenia wszelkich roszczeń przysługujących jej od Czytelnika za pośrednictwem firmy windykacyjnej oraz na drodze cywilnej przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Biblioteki.

 

§9.

 

Wypożyczalnia prowadzi "Książkę życzeń i zażaleń", do której Czytelnicy mogą wpisywać uwagi i wnioski dotyczące działania Wypożyczalni.

 

§10.

 

 1. W razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, Czytelnik może zostać tymczasowo pozbawiony prawa korzystania z Wypożyczalni.
 2. W razie rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu pozbawienie Czytelnika prawa korzystania z Wypożyczalni może mieć charakter trwały.
 3. Decyzję w sprawie tymczasowego lub trwałego pozbawienia prawa korzystania z Wypożyczalni podejmuje kierownik Wypożyczalni.

§11.

 1. Dane osobowe gromadzone przez Bibliotekę są przetwarzane do celów statutowych, określonych w ustawie o bibliotekach, i podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie.
 3. Dane wykorzystywane będą w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenie ew. roszczeń prawnych, prowadzenie statystyk dot. Korzystania z biblioteki. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Udostępnienie danych nie jest przewidywane.
 4. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia.

 

Potwierdzeniem  zapoznania się z powyższymi informacjami (data, czytelny podpis) jest podpisanie deklaracji zapoznania się z Regulaminem Wypożyczalni

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Październik 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny